Lyssna på sidan Lyssna

Myråsen 1:1 och Myrängen 1

ritning

Granskning, detaljplan för Myråsen 1:1 och Myrängen 1.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1 och sänds nu ut för granskning enligt PBL 5 kap 18§ plan- och bygglagen.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till upplag, detaljhandel och verksamheter.

Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen. Då Översiktsplan 2007, vilken vann laga kraft 2008 anger att länsväg 172 som gränsar till planområdet ska vara en vacker, prydlig och tydlig infart där grönska och utsmyckningar bidrar till att välkomna besökare till staden.

Enligt plan- och bygglagen 5 kapitlet, ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för granskning.

Syftet med granskningen är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande.

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

PlankartaPDF

BehovsbedömningPDF

 

Synpunkter och mer information

Synpunkter på granskningshandlingen kan lämnas skriftligen senast den 6 april 2018 till: Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. *

User information


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-13
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
  • Mobil 070-277 13 06

  • Maria A Olsson
  • Planassistent
  • Tfn 0570-816 41