Lyssna på sidan Lyssna

Myråsen 1:1 och Myrängen

Karta Myråsen-Myrängen

Detaljplan för del av Myråsen 1:1 och Myrängen.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1. Kommunledningsutskottet beslutade den 2 mars 2015 att ge Kommunledningsstaben uppdraget att ta fram en detaljplan.

Planens syfte är att ge möjlighet till upplag, detaljhandel och verksamheter.

Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen.

Enligt plan- och bygglagen 5 kap §11, ska länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Utställningstiden är den 17 november-15 december 2017.

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

PlankartaPDF

Geoteknisk undersökningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

 

Synpunkter och mer information

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast fredagen den 15 december 2017 till; Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.


Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. *

User information


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-15
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
  • Mobil 070-277 13 06

  • Maria A Olsson
  • Planassistent
  • Tfn 0570-816 41