Lyssna på sidan Lyssna

Jonsbol

Detaljplan för Jonsbol.

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Jonsbol. Kommunledningsutskottet beslutade den 1 februari 2016 att förslaget ska samrådas enligt Plan- och bygglagen.

Planens ska ge möjlighet att tillskapa ett antal bostadstomter och en förskola/vårdboende i ett attraktivt läge intill Kyrkviken och med närhet till Arvika centrum. Detaljplanen ger möjlighet till både friliggande villor och sammanbyggda, så som radhus och parhus. Bebyggelsen omsluts av naturmark. Mot Kyrkviken finns ett grönstråk som ger allmänheten tillgång till fina klipphällar och utblicksplatser. Här föreslås även en gemensam flytbrygga.

Enligt plan- och bygglagen 5 kap §11 (2010:900) ska länsstyrelsen, lantmäteriet, berörda kommuner, övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle för samråd.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en redogörelse.


Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga i stadshuset plan 2, Östra Esplanaden 5, på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt nedan.

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

PlankartaPDF (pdf, 510.3 kB)

SkötselplanPDF (pdf, 926.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 578.5 kB)

GrundkartaPDF (pdf, 1.8 MB)

Utlåtande geoteknikPDF (pdf, 834.4 kB)

TrafikbullerutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.2 MB)

Revirkartering av fågelfaunaPDF (pdf, 1.3 MB)

 

Synpunkter och mer information

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligt senast den 12 april 2017 till: Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller nedan via formuläret.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jenny Bollner, tfn 0570-828 47.

Samrådsmöte kommer att äga rum i stadshusets cafeteria måndagen den 10 april klockan 18.30. Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. *

User information


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-03-15
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Bollner
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-828 47
  • Mobil 070-277 13 06

  • Maria A Olsson
  • Planassistent
  • Tfn 0570-816 41