Lyssna på sidan Lyssna

Om fjärrvärme

Fjärrvärme svarar idag för närmare hälften av Sveriges totala uppvärmningsbehov och uppvärmningsformen fortsätter att expandera.

Fjärrvärmen i Arvika

I Arvika produceras fjärrvärmen i huvudsak av biobränsle, spillvärme och en mindre del olja vid de kallaste dagarna. Biobränslet utgörs av restprodukter från närliggande sågverk, såsom Moelven Edanesågen och Hilmer Andersson, samt från skogsbruk. Cirka 1 400 lastbilar med skogsbränsle levereras till Arvika Fjärrvärme varje år.

Fjärrvärmeproduktionen bidrar mycket marginellt till den ökade koldioxidhalten i vår atmosfär. Andelen biobränsle och spillvärme är idag drygt 97 %.

bränslemix

Bränslemix - Arvika Fjärrvärme AB.


Så fungerar fjärrvärme

I fjärrvärmeverket värms vatten upp till mellan 75-115 grader (beroende på utetemperatur). Det varma vattnet transporteras sedan i välisolerade rör i marken fram till den fastighet som ska värmas upp.  Här finns värmeväxlare som omsätter fjärrvärmen till fastighetens egna system för värme och varmvatten.

Det avkylda fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket och används på nytt. Det finns två rör i marken.

Många fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är för de flesta det billigaste alternativet på längre sikt. Du betalar för den mängd energi du förbrukar och får din faktura varje månad. Vi äger fjärrvärmecentralen, vilket innebär att du inte har några underhållskostnader eller reinvesteringskostnader.

Efter att vi har installerat fjärrvärmecentralen sköter den sig i princip själv, men du bestämmer och ställer in den temperatur du vill ha. Fjärrvärmen är mycket driftsäker och enkel att hantera. Du behöver aldrig oroa dig för att värmen ska försvinna eller att bränslet ska ta slut. Vi har beredskap dygnet runt, om det trots allt skulle inträffa ett fel på installationen hos dig.


Miljöfördelarna med fjärrvärme

Den energi som kommer ur vårt fjärvärmenät är miljövänlig. Varje år samlar branschen in statistik över miljövärden från varje fjärrvärmebolag. (Se rutan Mer information om du vill veta mer om detta.)

Minskade utsläpp och renare luft

Tack vare en stor andel fjärrvärme har Sveriges energiförsörjning låga utsläpp av växthusgaser och påverkan på närmiljön är liten, internationellt sett. Svenska städer är bland de renaste i världen, utsläppen av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft har successivt minskat när fjärrvärmen ersatt mindre värmepannor. Det är ett viktigt bidrag i arbetet mot miljökvalitetsmål som Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag samt Ingen övergödning.

Hushållar med energiresurser

En av fjärrvärmens stora fördelar är att dess hushållning med jordens energiresurser. Fjärrvärmen använder i huvudsak energi som annars skulle gått förlorad. Detta är till exempel värme från samtidig elproduktion, energi från avfall eller industriell spillvärme.

Vi människor använder idag alldeles för mycket av jordens ändliga energiresurser. Endast kring en fjärdedel av all energitillförsel blir till nyttig energi hos slutanvändaren, resten är förluster i olika led. Genom att spara på energin och energieffektivisera kan detta överutnyttjande minskas. 

Tar vara på resurser som annars går till spillo

Fjärrvärme är en resurssnål energilösning som bidrar till att samhället som helhet blir mer energieffektivt. Merparten av fjärrvärmen produceras genom att spillenergi av olika slag används. Det kan till exempel vara värmen som blir över när el produceras i förbränningsanläggningar, energi ur avfall och skogsrester (som toppar och grenar) samt annat biobränsle. Värme från avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier ingår också ofta i det som blir fjärrvärme. Fjärrvärmen minskar alltså behovet av jordens energiresurser samtidigt som mestadels lokala och regionala källor används.

Rätt energi till rätt saker

Fjärrvärmen, och fjärrkylan, kan också ersätta andra energislag ute hos användaren. Oftast går det då åt lika mycket energi, men totalt sett är det nästan alltid en energieffektivisering, sett till hela energisystemet - från källa till användning. Detta är att ha en systemsyn. 

Ett exempel kan vara att ansluta din diskmaskin med både kallt och varmt vatten för att kunna utnyttja fjärrvärme istället för el för att få varmt vatten i diskmaskinen. På samma sätt är det fel att mäta energieffektivitet i enbart antal köpta kilowattimmar för något visst ändamål. Om det totalt sett är energieffektivt beror också på var energin kommer från, transporten av energin, omvandlingsförluster med mera.

Bästa sättet att spara energi och miljö?

Fjärrvärmen som du som fastighetsägare köper produceras även på olika sätt beroende på när på året du behöver den. Energieffektiviseringsåtgärder som du tänker genomföra i dina fjärrvärmeanslutna fastigheter ger därför mycket olika miljöpåverkan, beroende på vilket nät du är ansluten till och när på året minskningen sker. Ett råd är att ta kontakt med din fjärrvärmeleverantör och tillsammans komma fram till åtgärder som leder till både minskad miljöpåverkan och långsiktigt reducerade energikostnader.

Vid nyproduktion av bostäder och lokaler ska dessa självklart vara välisolerade, oavsett vilken uppvärmningsform som väljs. Här sätter endast en sund totalekonomi gränsen. Lågenergihus med fjärrvärme är sannolikt det miljö- och energimässigt absolut bästa alternativet idag - och imorgon.

Sidansvarig:

Thomas Malmstedt

Sidan uppdaterad: 2017-08-14
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 157. Fjärrvärme
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Korpralsvägen 9

 • www.arvikateknik.selänk till annan webbplats

 • Thomas Malmstedt
 • Fjärrvärmechef
 • Mobil 070-320 89 05

 • Kundservice
 • Tfn 0570-843 14
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Felanmälan dygnet runt
 • 070-344 55 06