Lyssna på sidan Lyssna

Avbrottsersättning

Om du haft ett elavbrott på minst tolv sammanhängande timmar kan du i vissa fall få avbrottsersättning. Arvika Teknik AB följer Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information om avbrottsersättning och skadestånd.

Enligt "Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare" (STEMFS 2007:2), ska elnätsföretaget lämna följande information minst en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till elnätsföretagets elnät.

Informationen avser elanvändarens rätt till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen.

Avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet.

Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.

Avbrottsersättningen betalas ut till kunden utan att kunden behöver anmäla avbrottet till elnätsföretaget.

Om elanvändaren inte har fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Jämkning

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

Undantag

Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på elanvändarens försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller, kan elanvändare vända sig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.
Om elanvändaren vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning

Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med lagen om allmän försäkring (1962:381).

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Avbrottsperiod i timmarErsättning i procent av beräknad årlig nätkostnadMinimibelopp * i kronor
12-2412,5 %900
24-4837,5 %1 800
48-7262,5 %2 700
72-9687,5 %3 600
96-120112,5 %4 500
120-144137,5 %5 400
144-168162,5 %6 300
168-192187,5 %7 200
192-216212,5 %8 100
216-240237,5 %9 000
240-264262,5 %9 900
264-288287,5 %10 800
>288300 %11 700

* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Skadestånd

Ni kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Ni kan få ytterligare information om rätten till skadestånd genom muntlig och/eller skriftlig kontakt med elnätsföretaget.

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.

Avräkning

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Skadestånd utgår inte om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan ni vända er till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.

Om ni vill få beslutet prövat kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Information till näringsidkare

Näringsidkare som kan visa att elnätsföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.

Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-13
Kontakta oss